Thư mời dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty cố phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bấc Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 1. Thời gian: 8h30′ thứ 7, ngày 14/3/2020 (đón tiếp đại biểu từ 8H00′).
 2. Địa điếm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Giang số 392 đường Xưomg Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bẳc Giang.
 3. Nội dung Đại hội:
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 • Báo cáo tài chính năm 2019
 • Báo cáo của Ban kiểm soát
 • Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công tv
 • Một số nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT
 1. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần cua Công ty theo danh sách chốt đến 10/3/2020.
 2. Tài liệu và chương trình Đại hội:
 • Để việc tồ chức Đại hội đồng cồ đông dược thành công tốt dẹp, kính mong Quý cô đông vui lòng xác nhận tham dự bằng cách: gửi thư, mail, điện thoại về Công ty chậm nhất trước ngày 13/3/2020.
 • Trường họp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cò đông cỏ thè ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu kèm theo) hoặc gửi thư, email, diện thoại xác nhận về Công ty chậm nhất trước 16h30 ngày 13/3/2020. Mỗi cồ đông chỉ dược ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *